ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ ONEFIN

ĐIỀU 1. TỔNG QUAN

1.1. Mục đích và Phạm vi áp dụng

Điều khoản sử dụng này (gọi tắt là “Điều khoản”) được áp dụng đối với các Khách hàng mở tài khoản, sử dụng dịch vụ Ví điện tử OneFin do Công ty cổ phần OneFin Việt Nam (sau đây gọi tắt là “OneFin”) cung cấp và các dịch vụ tại các điểm giao dịch do OneFin ủy quyền. Điều Khoản này nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ của Khách hàng khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của OneFin.

Bằng việc truy cập và chấp nhận Điều Khoản này, Khách hàng xác nhận và cam kết đã hiểu rõ các điều khoản sử dụng cũng như hoàn toàn đồng ý với từng phần cũng như toàn bộ các điều khoản và điều kiện được quy định tại Điều khoản này.

1.2. Sửa đổi, bổ sung nội dung:

OneFin có quyền điều chỉnh nội dung Điều khoản này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải nội dung được điều chỉnh trên website của OneFin và/hoặc tất cả các phương tiện, công cụ, ứng dụng, dịch vụ liên quan đến việc cung ứng dịch vụ của OneFin. Bản điều chỉnh có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải.

Nếu Khách hàng không đồng ý với nội dung điều chỉnh, Khách hàng có quyền yêu cầu chấm dứt sử dụng dịch vụ của OneFin. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau ngày OneFin thông báo hoặc ngày hiệu lực của thông báo thì mặc nhiên được coi là đồng ý với các nội dung thay đổi.

ĐIỀU 2. DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ ONEFIN VIỆT NAM

2.1. Mở Ví điện tử

2.1.1. Điều kiện mở Ví điện tử:

a) Cá nhân: là công dân Việt Nam, từ đủ 15 tuổi trở lên, đủ năng lực hành vi dân sự và có chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu hợp lệ, còn hiệu lực; Đối với Khách hàng cá nhân là người có từ hai (02) quốc tịch trở lên, Khách hàng cần cung cấp bổ sung thông tin về các quốc tịch, địa chỉ nơi đăng ký cư trú tại các quốc gia mang quốc tịch.

b) Pháp nhân: được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam và có Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của doanh nghiệp (Bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế…)

2.1.2. Quy trình mở Ví điện tử

a) Trường hợp Khách hàng đã có tài khoản ngân hàng và có nhu cầu sử dụng Ví điện tử: Khách hàng tải, cài đặt ứng dụng Ví điện tử OneFin và làm theo hướng dẫn. Mỗi Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu chỉ có thể dùng để đăng ký/phát hành một (01) Ví điện tử. Việc nạp tiền, rút tiền khỏi ví điện tử của Khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của Khách hàng tại Ngân hàng

b) Để đăng ký/phát hành Ví điện tử, Khách hàng đồng ý cung cấp cho OneFin hoặc các Điểm Giao Dịch của OneFin các thông tin đầy đủ, cập nhật và chính xác liên quan đến Khách hàng mà OneFin quy định, yêu cầu vào từng thời kỳ. Khách hàng đồng ý thông báo ngay cho OneFin bất kỳ thay đổi nào về các thông tin đã được cung cấp. Khách hàng cam kết và bảo đảm rằng các thông tin cá nhân của Khách hàng và các thông tin khác được cung cấp cho OneFin là trung thực và chính xác.

2.2. Phong tỏa/tạm khóa số dư trên Ví điện tử

2.2.1. OneFin có quyền phong tỏa/tạm khóa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên Ví điện tử của Khách hàng mà không cần báo trước nếu xảy ra một trong số các trường hợp sau:

a) Khi OneFin phát hiện Khách hàng vi phạm bất cứ quy định nào tại Điều khoản này;

b) Khi OneFin phát hiện có mâu thuẫn, nhầm lẫn, sai sót hoặc chưa rõ ràng trong quá trình thực hiện các giao dịch của Khách hàng bằng Ví điện tử;

c) Khi OneFin phát hiện có dấu hiệu bất thường, gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thanh toán, pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố;

d) Khi phát sinh tranh chấp liên quan đến các giao dịch của Ví điện tử;

e) Khi Ví điện tử có số dư thấp hơn số dư tối thiểu được OneFin quy định tại từng thời điểm để duy trì Ví điện tử;

f) Theo yêu cầu của Khách hàng, trừ trường hợp thuộc phạm vi OneFin có quyền từ chối;

g) Khi Khách hàng có bất cứ sự thay đổi nào liên quan đến việc sử dụng dịch vụ đã đăng ký và sự thay đổi này không đáp ứng đúng các quy định tại Điều khoản này;

h) Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản theo quy định của pháp luật.

2.2.2. OneFin sẽ tạm khóa chức năng đăng nhập Ví điện tử của Khách hàng khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

Khi OneFin nhận được thông báo của Khách hàng trực tiếp thông qua số Tổng đài của Bộ phận Chăm sóc Khách hàng 1900 99 66 88 và/hoặc các đơn vị có liên quan khác về việc lộ thông tin đăng nhập, mật khẩu giao dịch của Khách hàng, Khách hàng có thể chủ động tạm khóa hoặc yêu cầu Bộ phận CSKH hoặc đơn vị có liên quan của OneFin hỗ trợ khóa tài khoản ngay lập tức nhằm giảm thiểu rủi ro, tổn thất có thể phát sinh..

2.2.3. OneFin chấm dứt việc phong tỏa/tạm khóa số sư trên Ví điện tử khi có một trong các điều kiện sau:

a) OneFin đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn, mâu thuẫn hay các nguyên nhân được quy định tại khoản 2.2.1 và 2.2.2 Điều khoản này dẫn đến việc phong tỏa;

b) Sau khi xác minh giao dịch được thực hiện phù hợp, không thuộc trường hợp gian lận, vi phạm pháp luật;

c) Tranh chấp liên quan đến các giao dịch của Ví điện tử đã được giải quyết;

d) Có văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt phong tỏa tài khoản.

2.3. Đóng Ví điện tử

2.3.1. Khách hàng không được quyền đóng tài khoản trong những trường hợp sau:

a) Khách hàng đang bị điều tra/khiếu nại, và/hoặc;

b) Chưa có sự chấp thuận của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với trường hợp tài khoản của Khách hàng bị tạm khóa do yêu cầu của cơ quan quản lý;

c) Khách hàng đang có giao dịch ở trạng thái chờ chuyển hoặc chờ nhận, và/hoặc

d) Nếu Khách hàng vẫn đề nghị đóng tài khoản trong những trường hợp trên, OneFin sẽ tạm giữ và/hoặc đóng băng toàn bộ số tiền có trong tài khoản của Khách hàng và tất cả số tiền đang ở trạng thái chờ chuyển, chờ nhận có liên quan tới tài khoản của Khách hàng ở thời điểm Khách hàng gửi đề nghị đóng tài khoản để đảm bảo Khách hàng có thể hoàn thành tất cả các nghĩa vụ của mình.

2.3.2. OneFin được quyền đóng Ví điện tử của Khách hàng trong các trường hợp sau:

a) Theo yêu cầu của Khách hàng, trừ những trường hợp Khách hàng không được quyền đóng tài khoản theo quy định tại khoản 3.2;

b) Khách hàng vi phạm pháp luật hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào trong Điều khoản này, hoặc bất kỳ điều khoản và điện kiện nào khác được quy định riêng cho từng tài khoản cụ thể;

c) Khách hàng được cấp Ví điện tử là cá nhân bị chết hoặc cơ quan nhà nước tuyên bố chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

d) OneFin chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;

e) Tài khoản của Khách hàng liên quan tới hành vi gian lận (bao gồm nhưng không giới hạn việc tạo lập tài khoản mạo danh, sử dụng thông tin sai sự thật thông tin không phải của chủ ví OneFin để xác thực tài khoản…), vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thanh toán, pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố;

f) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ONEFIN

3.1. Quyền của OneFin

3.1.1. Được yêu cầu Khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến việc mở tài khoản và thực hiện các giao dịch trong quá trình sử dụng dịch vụ của OneFin; Được xác minh với các bên liên quan về các thông tin cá nhân khàng hàng liên quan đến việc mở Ví điện tử và các thông tin do Khách hàng cung cấp;

3.1.2. Quy định và áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật trong quá trình mở và sử dụng tài khoản cho Khách hàng phù hợp với các quy định của pháp luật;

3.1.3. Được quyền Cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân được phép các thông tin về Khách hàng và các Giao dịch theo đúng quy định pháp luật;

3.1.4. Được quyền tạm khoá/phong tỏa/đóng Ví Điện tử của Khách hàng theo quy định tại khoản 2.2 Điều khoản này;

3.1.5. Tự động trích nợ từ Ví điện tử của Khách hàng mà không cần thêm bất kì ủy quyền nào khác trong trường hợp:

a) Để chi trả các khoản thanh toán thường xuyên, định kỳ theo thỏa thuận giữa Khách hàng và OneFin;

b) Khi phát hiện đã ghi Có nhầm vào Ví điện tử của Khách hàng, hoặc có yêu cầu hủy lệnh chuyển tiền, hủy giao dịch từ các tổ chức liên kết cung ứng dịch vụ hoặc Khách hàng do phát hiện có sai sót so với nội dung thanh toán của Khách hàng;

c) Để thu các khoản nợ đến hạn, quá hạn, các loại phí liên quan đến khiếu nại, tranh chấp theo quy định của OneFin và pháp luật, các chi phí hợp lệ khác phát sinh trong quá trình quản lý Ví điện tử và cung ứng dịch vụ của OneFin theo quy định;

d) Để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán theo các kết quả khiếu nại, tranh chấp liên quan buộc Khách hàng phải thanh toán, các nghĩa vụ thanh toán theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

e) Để điều chỉnh các khoản mục bị hạch toán sai, hạch toán không đúng bản chất hoặc không phù hợp với nội dung sử dụng của tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật và thông báo cho chủ tài khoản biết;

f) Thu hồi các khoản tiền Khách hàng gian lận, trục lợi từ OneFin, hoặc/và các khoản tiền mà OneFin có căn cứ nghi ngờ về nguồn gốc, sở hữu hợp pháp của Chủ tài khoản. Khách hàng có nghĩa vụ chứng minh nguồn gốc, sở hữu hợp pháp của Khoản tiền.3.1.6. Từ chối các lệnh thanh toán của Khách hàng trong các trường hợp sau:

g) Ví điện tử không đủ số dư theo quy định và/hoặc để thực hiện lệnh thanh toán;

h) Ví điện tử đang bị tạm khóa/phong tỏa một phần hoặc toàn bộ, trong đó phần không bị phong tỏa/tạm khóa không đủ số dư để thực hiện các lệnh thanh toán;

i) Khách hàng không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thủ tục thanh toán, lệnh thanh toán không hợp lệ, không khớp với các thông tin đã đăng ký trong hồ sơ mở tài khoản Ví điện tử;

j) Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có bằng chứng về việc giao dịch thanh toán vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;

3.1.6. Được miễn trừ mọi trách nhiệm về kinh tế và pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại và/hoặc tổn thất của Khách hàng trong các trường hợp sau:

a) Những thiệt hại, tổn thất của Khách hàng phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trừ khi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của OneFin.

b) Những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà Khách hàng phải chịu phát sinh từ/do:

 • Khách hàng để mất, lộ tên truy cập, mật khẩu ứng dụng Ví điện tử OneFin và/hoặc các thông tin định danh khác (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin họ và tên, số CMND,số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, mã OTP…) dẫn đến việc người khác dùng những thông tin này để sử dụng dịch vụ hoặc tiếp cận những thông tin mà dịch vụ cung ứng;
 • Khách hàng không nhận được tin nhắn hoặc chậm nhận được tin nhắn không do lỗi gửi tin nhắn của OneFin;
 • Việc tin nhắn được thực hiện bởi một bên thứ ba mà người này, bằng bất cứ cách nào, thực hiện việc kết nối thiết bị của họ tới số điện thoại mà Khách hàng đã đăng ký;
 • Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng quy định tại Điều 5 Điều khoản này;
 • Sự trì hoãn, chậm trễ, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của OneFin, bao gồm nhưng không giới hạn ở tình trạng gián đoạn do dịch vụ cần được nâng cấp, sửa chữa; lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ internet…;

3.1.7. OneFin có quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ của OneFin. Trong trường hợp này, TMV sẽ thông báo cho Khách hàng về việc thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ bằng văn bản hoặc qua thư điện tử (email) trong vòng … ngày làm việc.

3.1.8. Được áp dụng phí dịch vụ và/hoặc lệ phí đối với Sản Phẩm/Dịch Vụ được OneFin quy định tại từng thời kỳ.

3.1.9. Được miễn trừ đối với tổn thất phát sinh liên quan đến số dư tài khoản kể từ thời điểm nhận được yêu cầu tạm khóa tài khoản của Khách hàng qua số Tổng đài của Bộ phận CSKH cho đến khi việc khoá tài khoản thành công, việc khoá tài khoản thành công sẽ được thông báo cho Khách hàng ngay trong cuộc gọi tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng.

3.1.10. Các quyền khác theo quy định của Điều khoản này và các quy định có liên quan theo quy định của Pháp luật hiện hành.

3.2. Trách nhiệm của OneFin

3.2.1. Đảm bảo các quyền lợi của Khách hàng theo Điều khoản này;

3.2.2. Bảo mật các thông tin liên quan đến Khách hàng, Tài khoản và Giao dịch theo quy định của pháp luật;

3.2.3. Khoá tài khoản của Khách hàng ngay khi OneFin nhận được và xác minh thông báo của Khách hàng về việc lộ thông tin đăng nhập, mật khẩu giao dịch của Khách hàng;

3.2.4. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các lệnh nạp tiền/chuyển tiền/rút tiền/thanh toán của Khách hàng sau khi đã kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của yêu cầu của Khách hàng;

3.2.5. Cập nhật kịp thời các thông tin khi có thông báo thay đổi bất kỳ nội dung nào trong hồ sơ Ví điện tử của Khách hàng;

3.2.6. Cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất một cách đầy đủ, kịp thời về các giao dịch thanh toán, số dư, hạn mức liên quan đến việc sử dụng dịch vụ khi có yêu cầu của Khách hàng và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với những thông tin đó;

3.2.7. Hoàn trả kịp thời các khoản tiền cho Khách hàng do sai sót, nhầm lẫn trong việc thực hiện các lệnh thanh toán;

3.2.8. Xây dựng quy trình nội bộ về việc cung ứng dịch vụ của OneFin, hướng dẫn, thông báo công khai để Khách hàng biết và giải đáp, xử lý các thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ;

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

4.1. Quyền của Khách hàng

4.1.1. Được lựa chọn và sử dụng dịch vụ của OneFin cung cấp phù hợp với yêu cầu, khả năng và theo quy định của pháp luật;

4.1.2. Được yêu cầu OneFin tạm khóa Ví điện tử của mình khi cần thiết, trừ trường hợp các yêu cầu này thuộc phạm vi quyền từ chối của OneFin;

4.1.3. Được quyền yêu cầu cung cấp các thông tin trong quá trình sử dụng dịch vụ của OneFin thông qua thư điện tử, tin nhắn SMS hoặc gọi điện đến số điện thoại Khách hàng cung cấp trong các trường hợp:

a) Thông báo biến động số dư tài khoản và thông tin về các giao dịch thanh toán trong trường hợp Khách hàng đăng ký sử dụng;

b) Giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ, thông báo, quảng bá dịch vụ của OneFin và/hoặc các dịch vụ khác của OneFin, thông báo các sản phẩm, dịch vụ mới, chương trình khuyến mại.

4.1.4. Có quyền yêu cầu OneFin thực hiện các lệnh thanh toán theo yêu cầu của mình và có quyền sử dụng số tiền trên Ví điện tử của mình thông qua các lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ, được OneFin tạo mọi điều kiện để sử dụng Ví điện tử của mình một cách an toàn và hiệu quả nhất;

4.1.5. Có quyền đề nghị tra soát, khiếu nại theo quy định của pháp luật, trong thời hạn không quá 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại. Việc tra soát, khiếu nại được thực hiện thông qua việc gọi lên Tổng đài CSKH để được hướng dẫn chi tiết.

4.1.6. Các quyền khác theo quy định của Điều khoản này và quy định của pháp luật hiện hành.

4.2. Trách nhiệm của Khách hàng

4.2.1. Tuân thủ đầy đủ các quy định về mở, sử dụng tài khoản của OneFin và Quy định hiện hành của pháp luật; Khi Khách hàng đồng ý mở và sử dụng tài khoản của OneFin, đồng nghĩa với việc Khách hàng mặc nhiên đồng ý với các điều khoản sử dụng dịch vụ ví Điện tử của OneFin;

4.2.2. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết theo yêu cầu của OneFin khi đăng ký Dịch vụ và trong quá trình sử dụng Dịch vụ;

4.2.3. Ủy quyền cho OneFin trích tiền từ Tài khoản của mình để thanh toán giá trị các Giao dịch, các loại phí liên quan đến Giao dịch, phí giải quyết tranh chấp của Khách hàng phát sinh với OneFin theo quy định của OneFin và pháp luật;

4.2.4. Hoàn trả cho OneFin những khoản thanh toán thừa, thanh toán quá số dư được phép trên Tài khoản theo quy định của OneFin, những khoản tiền ghi có nhầm, thừa vào Tài khoản (nếu có);

4.2.5. Chịu trách nhiệm quản lý, bảo mật thiết bị, tài khoản, mật khẩu tài khoản, các thông tin liên quan đến tài khoản, thiết bị của Khách hàng và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết ở mức độ cao nhất nhằm phòng chống việc sử dụng trái phép Dịch vụ. Khách hàng cam kết không viết, tiết lộ dù vô tình hay cố ý Thông tin Tài khoản, Mật khẩu cho bất kỳ ai tại bất kỳ nơi nào và vào bất kỳ thời điểm nào. Khách hàng có nghĩa vụ đổi mật khẩu ngay sau khi được OneFin cung cấp.

4.2.6. Thay đổi thông tin tài khoản bằng cách sử dụng chức năng được cài đặt sẵn trong Sản phẩm/Dịch vụ của OneFin và/hoặc Thông báo bằng hình thức nhanh nhất cho OneFin khi phát hiện hoặc nghi ngờ việc truy cập trái phép Dịch vụ được OneFin cung cấp cho Khách hàng; hoặc nghi ngờ có người biết Mật khẩu của Khách hàng theo số điện thoại 1900 99 66 88 của OneFin; Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các yêu cầu giao dịch đã xảy ra trước khi OneFin nhận được thông báo này. OneFin xin lưu ý Tài khoản Khách hàng sẽ chỉ tạm thời ngừng khi Khách hàng đã cung cấp mọi thông tin được yêu cầu cho OneFin mà OneFin có thể yêu cầu một cách hợp lý.

4.2.7. Thanh toán đầy đủ các khoản phí liên quan đến Dịch vụ theo biểu phí được OneFin quy định theo từng thời kỳ, biểu phí dịch vụ OneFin Khách hàng vui lòng xem website của OneFin;

4.2.8. Thông báo ngay cho OneFin những thay đổi về thông tin cá nhân của Khách hàng theo yêu cầu của OneFin;

4.2.9. Hợp tác và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết theo yêu cầu của OneFin phù hợp với thỏa thuận với OneFin và quy định pháp luật;

4.2.10. Sử dụng dịch vụ và quản lý Tài khoản theo đúng quy định của OneFin;

4.2.11. Cam kết không thực hiện các giao dịch trái với quy định hiện hành của Pháp luật như sử dụng tài khoản nhằm mục đích trốn thuế, trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc lợi dụng tài khoản để thực hiện thanh toán cho các giao dịch bất hợp pháp; sử dụng tài khoản của mình cho các giao dịch thanh toán đối với những khoản tiền đã có bằng chứng về nguồn gốc bất hợp pháp.;

4.2.12. Cam kết thực hiện các quy trình về giao dịch điện tử do OneFin quy định;

4.2.13. Nếu tài khoản ngân hàng sử dụng để mở Ví điện tử có nhiều đồng chủ tài khoản, Khách hàng chịu trách nhiệm trong việc sử dụng tài khoản ngân hàng theo cam kết và thỏa thuận giữa các chủ thể đã thiết lập với ngân hàng, OneFin không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh giữa các đồng chủ tài khoản khi mở Ví điện tử.

4.2.14. Các trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản này và các quy định có liên quan của pháp luật.

4.2.15. Chịu trách nhiệm về các hành động và sai sót của mình trong việc thực hiện giao dịch. Nếu một sự kiện như vậy xảy ra, Khách hàng phải liên hệ ngay với OneFin để được hướng dẫn. OneFin sẽ nỗ lực hết sức để tư vấn và trợ giúp Khách hàng. Trong trường hợp có sự cố về Sản Phẩm/Dịch Vụ hoặc nếu một giao dịch không được thực hiện theo yêu cầu của Khách hàng, Khách hàng sẽ thông báo ngay cho OneFin về vấn đề đó và OneFin sẽ nỗ lực hết sức để tư vấn và trợ giúp Khách hàng

ĐIỀU 5. BẤT KHẢ KHÁNG

Sự kiện bất khả kháng được hiểu là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, can thiệp của cơ quan Chính phủ…Nếu OneFin hoặc Khách hàng không thể thực thi được một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo Điều khoản này do sự kiện bất khả kháng gây ra thì phải nhanh chóng thông báo cho bên kia bằng thư điện tử hoặc các hình thức khác phù hợp với điều kiện cụ thể về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình.

ĐIỀU 6. BẢO MẬT

OneFin cam kết bảo mật thông tin liên quan đến Ví điện tử và các giao dịch trên Ví điện tử của Khách hàng theo quy định của pháp luật, không tiết lộ hoặc phát tán thông tin của Khách hàng cho bên thứ ba khi không được sự đồng ý của chính người đó.

Khách hàng cam kết:

 • Đảm bảo an toàn và bí mật đối với bất kỳ tên truy cập, mật khẩu truy cập, và các thông tin định danh khác mà OneFin cung cấp. Khách hàng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trong trường hợp tên truy cập, mật khẩu truy cập và các thông tin định danh khác bị mất, lợi dụng, tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ và sẽ chịu mọi rủi ro, thiệt hại gây ra (nếu có) do việc sử dụng của bên thứ ba đó.
 • Nếu Khách hàng tiếp nhận được thông tin Khách hàng khác của OneFin khi sử dụng dịch vụ của OneFin dù dưới bất cứ hình thức nào, theo bất kỳ phương thức nào, Khách hàng phải bảo mật thông tin, không được tiết lộ hoặc phát tán thông tin này đến người khác và/hoặc dùng nó vào mục đích khác trừ khi có sự đồng ý của Khách hàng đó.

ĐIỀU 7. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các website (bao gồm nhưng không giới hạn các tên miền), ứng dụng, giải pháp, các hàng hóa, dịch vụ, logo và những nội dung khác liên quan đến OneFin và dịch vụ của OneFin đều thuộc quyền quản lý, sở hữu và sử dụng hợp pháp, toàn vẹn và không chuyển giao của OneFin. Khách hàng phải tôn trọng các quyền này và OneFin nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của OneFin. Khách hàng cam kết:

 • Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của OneFin và các sản phẩm trong dịch vụ của OneFin; không tự ý thay đổi tên gọi, hình ảnh và các thành phần liên quan đến thương hiệu của các sản phẩm của OneFin tại bất kỳ đâu.
 • Không thực hiện hoặc giúp đỡ bên thứ ba thực hiện các hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của OneFin.
 • Hợp tác và cung cấp thông tin theo yêu cầu của OneFin trong quá trình điều tra các trường hợp nghi ngờ phạm pháp, lừa đảo hoặc vi phạm các quy định của OneFin.

ĐIỀU 8. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Điều khoản này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc giải thích từ ngữ trong Điều khoản này thì việc giải thích từ ngữ theo ý chí của OneFin sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc thực hiện Hợp đồng giữa Khách hàng và OneFin, thì tranh chấp đó trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Trường hợp hoà giải không thành, các Bên có quyền đưa tranh chấp ra Toà án có thẩm quyền để giải quyết

 

(ENGLISH VERSION)

ONEFIN TERMS OF SERVICE

 

1. INTRODUCTION

1.1. Purpose and Scope of application

These Terms of Service (hereinafter referred to as “Terms”) are applied to customers who open accounts and use OneFin e-wallet service provided by OneFin Vietnam Co., Ltd (hereinafter referred to as “OneFin”), and services at transaction points authorized by OneFin. These Terms are intended to establish the rights and obligations of the Customer when using OneFin’s products/services.

By accessing and accepting these Terms, you acknowledge and commit to fully understand the terms of service and fully agree to each and every part of the terms and conditions set forth in this Terms and Conditions.

 

1.2. Modify and supplement content:

OneFin reserves the right to modify the content of these Terms at any time through the posting of the revised content on OneFin’s website and/or all related facilities, tools, applications, and services, OneFin’s service provision. The revised version is effective from the time it is posted.

If you do not agree with the adjustment, you have the right to request the termination of OneFin’s service. If you continue to use our services after the effective date of the notice, you will automatically be deemed to agree with the changed contents.

 

2. ONEFIN VIETNAM E-Wallet Service

2.1. Open E-Wallet

2.1.1. Conditions for opening E-Wallet:

 1. a) Individuals: are Vietnamese citizens, aged full 15 years or older, have full civil act capacity and have valid people’s identity cards, citizen identification cards or passports; For individual customers who have two (02) or more nationalities, customers need to provide additional information about their nationalities, registered address of residence in the country of nationality.
 2. b) Legal entities: legally established and operating under the law of Vietnam and have documents proving the legal status of the enterprise (Including but not limited to: Certificate of business registration; Certificate of enterprise registration); business registration and tax registration certificate…)

 

2.1.2. The process of opening an E-Wallet

 1. a) In case you already have a bank account and want to use the E-Wallet: you download and install the OneFin E-Wallet application and follow the instructions. Each Identity Card/Citizen ID/Passport can only be used to register/issue one (01) E-Wallet. The deposit and withdrawal of money from your e-wallet must be done through your payment account at the Bank.
 2. b) In order to register/issuance an E-Wallet, you agree to provide OneFin or OneFin Transaction Points with complete, up-to-date and accurate information related to you as prescribed and required by OneFin in each period. You agree to promptly notify OneFin of any changes to the information provided. You undertake and warrant that your personal information and other information provided to OneFin is truthful and accurate.

 

2.2. Freeze/temporarily lock the balance on E-Wallet

2.2.1. OneFin has the right to freeze/temporarily lock part or all the amount on the your E-Wallet without prior notice if one of the following cases occurs:

a) When OneFin detects that you violate any provisions of this Terms;

b) When OneFin detects that there is a conflict, confusion, error or ambiguity in the process of performing your transactions through our applications;

c) When OneFin detects signs of irregularity, fraud, violations of laws related to payment activities, laws on prevention and combat of money laundering and terrorist financing.

d) When there is a dispute related to the transactions through our applications;

e) When your OneFin ewallet account has a balance lower than the minimum balance prescribed by OneFin from time to time to maintain the E-Wallet;

f) At the request of you, except for the case to the extent that OneFin has the right to refuse;

g) When you have any changes related to the use of the registered service and this change does not meet the provisions of these Terms;

h) When there is a decision or written request of the competent authority to request the freezing of the account in accordance with the provisions of law.

 

2.2.2. OneFin will temporarily block your E-Wallet login function when one of the following cases occurs:

When OneFin receives a notice from you directly through the Call Center of the Customer Service Department 1900 99 66 88 and/or other relevant units about the disclosure of transaction login information and passwords your account, you can actively temporarily lock or request Customer Service Department or related units of OneFin to assist in locking the account immediately in order to minimize risks and losses that may arise.

 

2.2.3. OneFin terminates the blockade/temporary locking of numbers on the E-Wallet when one of the following conditions is met:

a) OneFin has finished handling errors, mistakes, conflicts or the causes specified in Clauses 2.2.1 and 2.2.2 of this Article leading to the blockade;

b) After verifying the transaction is done properly, not in the case ofp cheating, breaking the law;

c) Disputes related to E-Wallet transactions have been resolved;

d) There is a written request from a competent authority to terminate the blockade of the account.

 

2.3. Close E-Wallet

2.3.1. You are not entitled to close the account in the following cases:

 1. a) You are under investigation/complaint
 2. b) There has not been approval of the competent management agency for the case where the Client’s account is temporarily locked due to the request of the management agency.
 3. c) You have a transaction in the status of waiting to be transferred or received, and/or
 4. d) If you still request to close the account in the above cases, OneFin will temporarily hold and/or freeze the entire amount of money in your account and all the money is in a state of waiting for transfer, waiting received in connection with your account at the time you submit the request to close the account to ensure that you can fulfill all its obligations.

 

2.3.2. OneFin is entitled to close your E-Wallet in the following cases:

 1. a) At the request of you, except for the cases where you are not entitled to close the account as prescribed in Clause 3.2;
 2. b) You violate the law or violates any provision of these Terms, or any other terms and conditions specified separately for each specific account;
 3. c) Customers granted e-wallets are individuals who have died or declared dead, missing or have lost their civil act capacity;
 4. d) OneFin terminates its operation in accordance with the law;
 5. e) Your account is involved in fraud (including but not limited to creating fake accounts, using false information and information not of OneFin wallet holder to authenticate the account… ), violate the law related to payment activities, the law on prevention and combat of money laundering and terrorist financing;
 6. f) Other cases as prescribed by law.

 

3. ONEFIN’S RIGHTS AND RESPONSIBILITIES

3.1. Rights of OneFin

3.1.1. To request you to provide all information related to opening an account and performing transactions during the use of OneFin’s services; To be verified with relevant parties about your personal information related to the opening of the E-Wallet and the information provided by you;

 

3.1.2. To prescribe and apply measures to ensure safety and security in the process of opening and using accounts for you in accordance with the provisions of law;

 

3.1.3. To be entitled to provide competent authorities and authorized organizations and individuals with information about you and the Transactions in accordance with the law;

 

3.1.4. Have the right to temporarily lock/freeze/close the Customer’s E-Wallet according to the provisions of Clause 2.2 of this Article;

 

3.1.5. Automatically debit from Customer’s E-Wallet without any other authorization in case:

a) To pay regular and periodic payments as agreed between the Customer and OneFin;

b) When it is discovered that the wrong credit has been recorded in the Customer’s E-Wallet, or there is a request to cancel the money transfer order, cancel the transaction from the affiliated service providers or the Customer due to detecting errors compared to payment content of the Customer;

c) To collect due and overdue debts, fees related to complaints and disputes as prescribed by OneFin and the law, other valid expenses incurred in the process of managing E-wallets and provide OneFin’s services according to regulations;

d) To fulfill payment obligations according to the results of related complaints and disputes that force the Customer to pay, payment obligations at the request of a competent State agency.

e) To adjust items that are wrongly accounted or accounted for are not of the correct nature or are inconsistent with the usage content of the payment account in accordance with law and notify the account holder thereof;

f) Recovery of funds that Customer cheated, profited from OneFin, or/and funds that OneFin has grounds to suspect about the legitimate origin and ownership of the Account Holder. The Customer is obliged to prove the origin and legal ownership of the Funds.3.1.6. Refuse payment orders of the Client in the following cases:

g) The e-wallet does not have enough balance as prescribed and/or to execute payment orders;

h) The e-wallet is being temporarily or partially blocked/blocked in whole, in which the part that is not blocked/temporarily locked is not enough balance to execute payment orders;

i) The customer fails to fulfill the requirements for payment procedures, the payment order is invalid, does not match the information registered in the application for opening an e-wallet account;

j) At the request of a competent state agency or there is evidence that the payment transaction violates the provisions of the law on prevention and combat of money laundering;

 

3.1.6. Be exempt from all economic and legal liability for any damage and/or loss of the Client in the following cases:

a) Customer’s damages and losses arising in the process of using the service, unless these damages and losses areis due to OneFin’s intentional fault.

b) Direct or indirect damages suffered by the Customer arising from/due to:

Customers lose or reveal their username, password of OneFin e-wallet application and/or other identifying information (including but not limited to full name information, ID number, phone number, account number, etc.) banks, OTP codes…) leads to others using this information to use the service or access the information provided by the service;

The customer does not receive the message or the delay in receiving the message is not due to OneFin’s error in sending the message;

The messaging is done by a third party who, in any way, connects their device to the phone number registered by the Customer;

When the force majeure event specified in Article 5 of this Article occurs;

Delays, delays, unavailability or any failure in the provision of services due to causes beyond OneFin’s reasonable control, including but not limited to service interruptions that need to be upgraded or repaired; transmission error of internet service provider…;

 

3.1.7. OneFin reserves the right to change, discontinue or terminate OneFin’s service provision. In this case, TMV will notify the Customer of the change, termination or termination of service provision in writing or by email (email) within … working days.

 

3.1.8. Service fees and/or fees for Products/Services may be applied by OneFin from time to time.

 

3.1.9. Exemption from loss related to account balance from the time of receiving request to temporarily lock Client’s account via Call Center of Customer Care Department until the account lockout is successful. Successful account lockout will be notified to the Customer right in the call to receive the Customer’s request.

 

3.1.10. Other rights as provided for in this Article and relevant regulations in accordance with applicable Laws.

 

3.2. OneFin’s responsibilities

3.2.1. Ensure the interests of the Client under these Terms;

 

3.2.2. Confidentiality of information related to Customer, Account and Transaction in accordance with the law;

 

3.2.3. Lock the Client’s account as soon as OneFin receives and verifies the Client’s notice about the disclosure of the Client’s login information, transaction password;

 

3.2.4. Fully and promptly execute the Customer’s deposit/transfer/withdrawal/payment orders after checking and controlling the legitimacy and validity of the Client’s request;

 

3.2.5. Timely update information when there is a notice to change any content in the Customer’s e-wallet file;

 

3.2.6. Provide periodic and ad hoc information in a complete and timely manner about payment transactions, balances and limits related to the use of the service at the request of the Customer and take responsibility for the accuracy. accuracy with respect to such information;

 

3.2.7. Timely refund of funds to the Customer due to errors, mistakes in the execution of payment orders;

 

3.2.8. Develop internal processes for OneFin’s service provision, guide and make public announcements for customers to know, and answer and handle Customer’s questions and complaints during the use of the service;

 

4. RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF CUSTOMERS

4.1. Customer’s Rights

4.1.1. To choose and use the services provided by OneFin in accordance with the requirements, capabilities and regulations of the law;

 

4.1.2. To request OneFin to temporarily lock its e-wallet when necessary, unless these requests fall within the scope of OneFin’s right to refuse;

 

4.1.3. Have the right to request information in the process of using OneFin’s services via email, SMS or calling the phone number provided by the Customer in the following cases:

a) Notification of changes in account balance and information about payment transactions in case the Customer registers to use it;

b) Introducing, consulting, supporting, announcing and promoting OneFin’s services and/or other OneFin’s services, announcing new products, services, promotions.

 

4.1.4. Have the right to request OneFin to execute payment orders at its request and have the right to use the money on its e-wallet through legal and valid payment orders, facilitated by OneFin for use Your e-wallet in the safest and most effective way;

 

4.1.5. Have the right to request investigation and complaint according to the provisions of law, within 60 days from the date of arising the transaction requesting tracing or complaint. The investigation and complaint is done through calling the Customer Care Center for detailed instructions.

 

4.1.6. Other rights as provided for in these Terms and applicable laws.

 

4.2. Customer Responsibilities

4.2.1. Fully comply with regulations on opening and using OneFin’s account and current regulations of law; When the Customer agrees to open and use OneFin’s account, it means that the Customer automatically agrees to the terms of use of OneFin’s e-wallet service;

 

4.2. 2. Provide complete and accurate necessary information as requested by OneFin when registering for the Service and in the process of using the Service;

 

4.2.3. Authorize OneFin to deduct money from its Account to pay the value of Transactions, Transaction-related fees, Customer dispute resolution fees arising with OneFin in accordance with OneFin’s regulations and the law;

 

4.2.4. Refund to OneFin for overpayments, overpayments in excess of the allowed balance on the Account in accordance with OneFin’s regulations, wrongly or excess amounts credited to the Account (if any);

 

4.2.5. To be responsible for managing and securing the device, account, account password, information related to the Customer’s account and device and taking all necessary measures at the highest level to prevent against unauthorized use of the Service. Customer commits not to write, disclose, whether intentionally or unintentionally, Account Information, Password to anyone at any place and at any time. Customers are obliged to change their password immediately after being provided by OneFin.

 

4.2.6. Change account information using a built-in function in OneFin Products/Services and/or Notify OneFin as quickly as possible when unauthorized access to the Service is detected or suspected. OneFin provides Customer; or suspect that someone knows the Client’s Password at 1900 99 66 88 of OneFin; Customer will be responsible for all transaction requests that occurred prior to OneFin’s receipt of this notice. OneFin please note that the Client’s Account will only be temporarily suspended once the Client has provided all requested information to OneFin that OneFin may reasonably request.

 

4.2.7. Pay in full the fees related to the Service according to the fee schedule prescribed by OneFin from time to time, the OneFin service fee schedule Customers please see OneFin’s website;

 

4.2.8. Immediately notify OneFin of changes in yor personal information at the request of OneFin;

 

4.2.9. Cooperate and provide all necessary information at the request of OneFin in accordance with the agreement with OneFin and the law;

 

4.2.10. Use the service and manage the Account in accordance with OneFin’s regulations;

 

4.2.11. Commit not to conduct transactions that are contrary to current provisions of the Law such as using the account for tax evasion purposes, evading debt payment obligations, money laundering, terrorist financing or taking advantage of the account to make payments. payments for illegal transactions; use your account for payment transactions for funds with evidence of illegal origin.

 

4.2.12. Commit to implementing the electronic transaction processes prescribed by OneFin;

 

4.2.13. If the bank account used to open the E-Wallet has many co-account holders, you are responsible for using the bank account according to the commitments and agreements between the entities established with the bank, OneFin is not responsible for problems arising between co-account holders when opening an e-wallet.

 

4.2.14. Other responsibilities in accordance with these Terms and relevant provisions of law.

 

4.2.15. Take responsibility for your actions and errors in the execution of the transaction. Should such an event occur, you must immediately contact OneFin for instructions. OneFin will make every effort to advise and assist you. In the event of a problem with the Product/Service or if a transaction is not executed as requested by you, you shall immediately notify OneFin of the matter and OneFin will make every effort to advise and help you

 

5. Force Majeure

Force majeure events are understood as events that occur objectively, which cannot be foreseen and cannot be remedied, despite the application of all necessary measures, including but not limited to events such as natural disaster, fire, flood, earthquake, accident, disaster, disease restriction, nuclear or radioactive contamination, war, civil war, insurrection, strike or riot, intervention of Government agency…If OneFin or Customer is unable to perform part or all of its obligations under these Terms due to a force majeure event, it must promptly notify the other party by email or other forms in accordance with specific conditions of failure to perform their obligations.

 

6. SECURITY

OneFin commits to keep information related to your E-Wallet and transactions on the E-Wallet confidential in accordance with the law, not to disclose or distribute your information to third parties without the consent of you

You commit:

Ensure the safety and confidentiality of any usernames, passwords, and other identifying information that OneFin provides. You are solely responsible in case your username, access password and other identifying information are lost, misused, disclosed to any third party and will bear all risks and damages caused out (if any) due to third party use that three.

If you receive other OneFin Customer information when using OneFin’s services in any form, in any way, you must keep the information confidential, not disclose it or distribute this information to others and/or use it for other purposes except with the consent of you

 

7. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Websites (including but not limited to domains), applications, solutions, goods, services, logos and other content related to OneFin and OneFin’s services are under the management and ownership of OneFin and fair, complete and non-transferable use of OneFin. Customers must respect these rights and OneFin strictly prohibits any infringement of OneFin’s intellectual property rights. Customer commits:

Respecting OneFin’s intellectual property rights and OneFin’s products and services; does not arbitrarily change the name, image and brand-related components of OneFin’s products anywhere.

Do not perform or assist a third party to perform acts that infringe on OneFin’s intellectual property rights.

Cooperate and provide information at OneFin’s request in the investigation of suspected cases of crime, fraud or violation of OneFin’s regulations.

 

8. GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

These Terms are governed by the laws of Vietnam. If there is any dispute regarding the wording in these Terms, OneFin’s will prevail. If there is any dispute arising from the performance of the Contract between Customer and OneFin, such dispute will first be resolved through negotiation and conciliation. In case of unsuccessful conciliation, the Parties have the right to bring the dispute to a competent Court for settlement

Tải ứng dụng
Trải nghiệm ngay
Ứng dụng oneFin
Giờ đây bạn có thể chuyển tiền, thanh toán hóa đơn thông tin và nhiều dịch vụ khác ngay trên ứng dụng ví điện tử OneFin. Hãy tải và trải nghiệm ngay ứng dụng ví điện tử OneFin bằng mã QR hoặc đường link ở cuối trang web.

Đăng ký nhận tin